top of page

Brazilian Jiu Jitsu - Gi - Fundamental

  • 1 h
  • 10 British pounds
  • 2A Dufferin Avenue, Bangor, UK

Upcoming Sessions


Contact Details

  • 2A Dufferin Avenue, Bangor, UK


bottom of page